وریفای اطلاعات حساب

اطلاعات حساب شما با سامانه ثبت احول کشور بررسی شده و در صورتی که اطلاعات شما صحیح وارد شده باشد احراز خواهد شد . شماره تلفنی که وارد میکنید باید حتما با نام و کد ملی خودتان ثبت شده باشد